FraüLei anbefaler: Feminisme

Her om dagen kom jeg over en artikkel i The Huffington Post fra 16.04.2013. Den viste til en undersøkelse hvor amerikanere først ble spurt om de anså seg selv for å være feminister og deretter om de mente at kvinner og menn skulle være sosialt, politisk og økonomisk likestilt. Resultatet var noe jeg antar at gjelder jamt over i den vestlige verden, og viser til det jeg tror og håper er mangel på begrepsforståelse.

Artikkelen viser at en av fem (20 %, hvorav 23 % kvinner og 16 %) anser seg selv for å være feminister. 8 % anser seg selv for å være anti-feminister og 63 % hverken eller. Vi her i FraüLei, undertegnede inkludert, opererer etter C. Holsts definisjon på feminisme – kvinnen og det kvinnelige skal ikke være underlagt mannen og det mannlige. The Huffington Post benytter seg av The Merriam-Webster Dictionary sin definisjon, nemlig at feminisme er ”teorien om politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene”. Jamført defineres feminisme av The Oxford Dictionary som ”forsvar av kvinners rettigheter på bakgrunn av likestilling mellom kjønnene”. Definisjonen er altså klar: feminisme handler om likestilling uavhengig av kjønn.

Da intervjuobjektene i undersøkelsen ble spurt om de mente nettopp at menn og kvinner skulle være sosialt, politisk og økonomisk likestilt, svarte 82 % positivt til dette og 9 % svarte negativt. Her svarte kjønnene 50-50 likt. Med andre ord finner vi et ganske stort gap mellom det folk tror feminisme er og den faktiske definisjonen. I undersøkelsen svarte 37 % at de anså ordet ”feminist” for å være en negativ term, mens kun 26 % anså det for å være positivt.

Jeg tror at ordene ”feminisme” og ”feminist” er blitt svartmalt opp gjennom tidene som både noe negativt og ekstremt. Med tanke på den faglige definisjonen burde alle være feminister – alle burde se kjønnene som likestilte uten at dette burde være nevneverdig truende. Merk (til dere med feminismefobi): jeg sier likestilte, ikke like. Det er visse elementære forskjeller mellom kjønnene som det ikke er til å komme bort i fra. Dette betyr ikke under noen omstendighet at man ikke skal kunne være likestilt uansett om man heter Ola Nordmann og har utovertiss eller Synnøve Solbakken og har innovertiss – eller noe midt imellom der et sted. Jeg tror at feminismebegrepet raskt knyttes til rasende kvinner, misandri og brenning av BH-er. Det var en tid hvor eksplisitte virkemidler måtte tas i bruk som en katalysator for endringer i samfunnet, men begrepet i seg selv er ikke definert ut i fra denne stereotypen.

Så hvorfor akkurat feminisme? Hvorfor ikke såkalt egalitarisme, altså likhet og prinsippet om alles likeverd? Slik jeg ser det går feminisme nettopp under dette. Akkurat slik som antirasisme handler om kampen for likestilling og likeverd uavhengig av rase, handler feminisme om likestilling og likeverd uavhengig av kjønn. For det er ikke til å komme bort i fra at vi har store kjønnede forskjeller i verdenssamfunnet. Flere samfunn anser kvinnen for å være mindreverdig, for å være et objekt, en ”barnemaskin” og eiendom heller enn et menneske. Allerede her burde det være åpenbart hvorfor vi trenger feminisme, men for å understreke poenget mitt ønsker jeg kort å gjengi og kommentere 10 punkter fra en liste jeg fant på Listverse som viser verdensomspennende kjønnede skjevheter:

 1. FGM – Female Genital Mutilation. Kvinnelig omskjæring forsvares ofte med religiøse tradisjoner selv om det ikke står noe som helst i hverken koranen, bibelen eller toraen  om at kvinner skal omskjæres. Kvinnelig omskjæring er smertefullt, livsfarlig, gjør noe så elementært som urinering til noe forferdelig og sex nærmest umulig. Den eneste årsaken til FGM er å få kontroll over kvinnens seksualitet og således undertrykke henne.
 2. Voldtekt. Vi har skrevet om voldtekt i FraüLei tidligere (blant annet i innlegg av undertegnede: https://fraulei.wordpress.com/2013/05/07/still-not-asking-for-it/), og selv om voldtekt av menn også forekommer og dette ikke skal viftes vekk (tvert om, for det var dette med likestilling, var det ikke?) viser statistikk at kvinner oftere utsettes for voldtekter og at dette i så tilfelle svært ofte brukes som et undertrykkende maktmiddel.
 3. Barnebruder. Vi hører sjeldent om ikke aldri om smågutter som giftes bort til eldre kvinner. Om man ikke ser problemet med at en åtte år gammel jente blir giftet bort til en mann på 60, er man med andre ord en som anser pedofili som greit.
 4. Kriminalisert graviditet. Dette gjør kvinner om til annenrangs mennesker og fjerner deres rettigheter som noe annet enn en barnemaskin. Det rapporteres om kvinner som for eksempel har opplevd spontanaborter og blir gitt skylden, blant annet for stoffmisbruk som ikke nødvendigvis kan bevises, og kvinner som i gravid tilstand har forsøkt å ta selvmord (slik som fengslede Bei Bei Shuai fra Indianapolis) og deretter blir straffet.
 5. Infanticid – eller spedbarnsdrap. Her viser statistikken at jentebarn oftere drepes enn guttebarn. Som nevnt er det kulturer som generelt sett anser kvinner for å være av lavere verdi enn menn, og således har en kvinne mindre potensiale enn en mann. Konsekvensene blir at barnet enten drepes eller etterlates for å dø om det er en jente fordi det å få en gutt kan vise seg mer gunstig for familien.
 6. Æresdrap. Ved å vanære familien eller en eventuell ektemann, blant annet ved å motsette seg [arrangerte] ekteskap eller ved å fornekte tradisjonelle kjønnsrollemønstre, skal man straffes og har ikke lenger livets rett. Dette er ren kontroll av kjønn, kontroll av seksualitet og kontroll av identitet. 
 7. Arbeidspolitkk. I USA kan en kvinne med nøyaktig samme utdanning som hennes mannlige motpart regne med å tjene om lag 18 % mindre enn ham. Kvinner har også risikert å få sparken på bakgrunn av fødselspermisjon, anses for å være mindre attraktive enn menn å skulle ansette nettopp fordi de kan risikere å bli gravide og således ta ut fødselspermisjon, og såkalte ”kvinneyrker” er mer lavtlønnede enn såkalte ”manneyrker” (Guro har skrevet om at husmoren bør komme seg ut av kjøkkenet tidligere for å hindre trenden med skjev fordeling i arbeidsmarkedet, les her: https://fraulei.wordpress.com/2013/05/14/kom-deg-ut-av-kjokkenet/). En av våre lesere her i FraüLei har faktisk opplevd å få spørsmålet ”Har du planer om å bli gravid?” i et jobbintervju. Her bekreftes bare holdningen rundt kvinnen som barnemaskin.
 8. Begrenset frihet. Noe så banalt som å ha på bukser når du er kvinne blir i noen land ansett som en grov kriminell handling og kan bli straffet med piskeslag. I andre land, slik som Saudi-Arabia, nektes kvinner å kjøre bil og automatiske SMS-er sendes fra telefonene deres til ektemennene om de forlater landet. Portforbud, vold og trakassering ved bruk av ”feil” klær er også ikke uvanlig her.
 9. Tvangsprostitusjon. Gjennom lang tid har jenter i svært ung alder blir dyttet inn i prostitusjonsyrket, hvor de blir voldtatt og misbrukt gjennom hele sin ”karriere”. Om det så dreier seg om indiske ”devadasi” eller om trafficking og jenter som lures inn i prostitusjonskarteller med lovord om modellkarrierer el.l., er tvangsprostitusjon å gjøre kvinnen til et objekt som ikke på noen måte er greit.
 10. Vansiring. Det å bli født vansiret er én ting, men når du som kvinne for eksempel har begjæret skilsmisse, ønsket å ta høyere utdannelse eller har flyktet fra misbruk, er det kulturer som anser dette for å være såpass kriminelt at du fortjener å bli fullstendig vansiret. Om det er ved å få syre kastet i ansiktet, få nese eller andre kroppsdeler skåret av eller bli satt fyr på, er det ikke tvil om at dette fullt og helt er grusomme handlinger som forferdelig nok forsvares med at du som kvinne er en eiendom som skal og bør lystre.

Image

Dette er en liste som i noe begrenset grad tar for seg mange av grunnene til at vi trenger en radikal endring i verdenssamfunnet. Ut i fra dette er det ingen tvil om at det er mange med en forvridd og forskrekkende holdning til det kvinnelige kjønn og kvinners rettigheter. Dette er alt annet enn sosial, politisk og økonomisk likestilling – alt annet enn feminisme. Det er så enkelt som at så lenge man diskrimineres på bakgrunn av hva man har mellom bena, trenger man feminisme. Jeg synes feminisme er topp, rett og slett fordi jeg synes likestilling er topp. Dessverre fører manglende begrepsforståelse til at mange feminister anser seg selv for å være alt annet – til og med anti-feminister. Det å få til en global kampanje for økt begrepsforståelse kan kanskje være noe utfordrende å implementere, men vi i FraüLei akter i hvert fall å begynne her, i det små, med å informere om hva feminisme egentlig er og hvorfor vi er feminister.

Image

Kilder og videre lesning:
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/16/feminism-poll_n_3094917.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism
http://oxforddictionaries.com/definition/english/feminism?q=feminism
http://listverse.com/2013/03/16/10-reasons-we-still-need-feminism/
http://www.theguardian.com/world/2013/jan/15/criminalisation-pregnancy-women-study

Advertisements

21 comments

 1. Tor

  Syns begrepsforståelsen i innlegget her også er noe mangelfull. Da sikter jeg mest mot definisjonen på slutten av avsnitt to, «feminisme handler om likestilling uavhengig av kjønn». Dette er jeg fullstendig uenig i også selv om man kun holder seg til kildene som siteres i samme avsnitt.

  C.Holsts definisjon, «kvinnen og det kvinnelige skal ikke være underlagt mannen og det mannlige», tar tydelig utgangspunkt i kvinner og måler de opp mot mannen, men sier ingenting om perspektivet andre veien. Tøyer man strikken litt langt kan man åpne for at feminister etter denne definisjonen ikke har moralske skrupler med om vekten hadde tippet andre veien og kvinner hadde blitt dominerende over mannen. Skulle definisjonen vært fullstendig kjønnsnøytral, som det hevdes at feminisme er, så ville det måttet lyde noe ala «Kvinnen og det kvinnelige skal ikke være underlagt mannen og det mannlige, på samme måte skal mannen og det mannlige ikke være underlagt kvinnen og det kvinnelige.»

  Huffington Post er på sin side litt raske på avtrekkeren da Merriam-webster inneholder TO definisjoner. Den som benyttes er den første og kjønnsnøytrale, nummer to har en litt annen ordlyd: «organized activity on behalf of women’s rights and interests». På samme måte som C.Holsts definisjon tas det nok en gang utgangspunkt i kvinners situasjon, ståsted og interesser. Sett de to definisjonene sammen så er det nok en gang en kamp for likestilling der man tar utgangspunkt i kvinnen og måler opp mot mannen.

  Det samme gjenspeiles i Oxford Dictionary sin definisjon, «forsvar av kvinners rettigheter på bakgrunn av likestilling mellom kjønnene». Et raskt søk på wikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism) gir også en referanse til samme ordbok sin definisjon på hva en feminist er: «A feminist advocates or supports the rights and equality of women.».

  Går vi til enda en kilde, dictionary.com så finner vi akkurat samme ordlyden om feminisme: 1.the doctrine advocating social, political, and all other rights ofwomen equal to those of men. 2.( sometimes initial capital letter ) an organized movement for theattainment of such rights for women. For enkelhets skyld drar jeg frem samme side sin referanse til hvor ordet stammer fra, «feminism -1851, at first, “state of being feminine;” sense of “advocacy ofwomen’s rights” is 1895». Feminin er igjen et ord hvilket beskriver det kvinnelige(http://dictionary.reference.com/browse/feminine).

  Å dra inn hele tankeretningen som egalitarisme omfatter blir alt for omfattende når det kun snakkes om kjønnsforskjeller. Egalitarisme tar for seg utrolig mye mer som for eksempel maktstrukturer i samfunnet og desentraliseringen av disse for å kunne fremme absolutt likeverd mellom alle individer, ingen statsminister, ingen partier(ref. deres forrige innlegg) eksempelvis. Likestilling er imidlertid en form for kjønns-egalitarisme så der har du rett.

  Å sammenligne feminisme med antirasisme blir igjen en bom som følge av, den for meg ukorrekte, definisjonen av feminisme. Det blir mer nærliggende å sammenligne med den afroamerikanske borgerrettighetsbevegelsen siden feminisme tar et definitivt utgangspunkt i å jobbe for likestilling med utgangspunkt i kvinners rettigheter, på «samme» måte som den afroamerikanske borgerrettighetsbevegelsen hovedsakelig arbeidet med borgerrettighetene til den sorte befolkningen i USA. Målet er like rettigheter hos begge bevegelser, og begge tar et definitivt utgangspunkt i hvor de arbeider fra.

  Definisjonen som blir lagt frem på slutten av avsnitt to ligner langt mer på definisjonen av kjønnslikestilling enn på hva som ser ut til å være definisjonen av feminisme. Dette bekreftes senere hvor det poengteres at kjønnene aldri vil være helt like, noe som omtrent er spikeren på hodet i forhold til definisjonen av kjønnslikestilling:
  UNICEF describes that gender equality “means that women and men, and girls and boys, enjoy the same rights, resources, opportunities and protections. It does not require that girls and boys, or women and men, be the same, or that they be treated exactly alike.”
  Gender equality, also known as sex equality or sexual equality or equality of the genders, implies that men and women should receive equal treatment, unless there is a sound biological reason for different treatment.
  Les mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality

  For å illustrere forskjellen kan man ta et bildesøk på google: “Feminism symbol” og “Gender equality symbol”.
  Helt til slutt, jeg er for likestilling mellom kjønnene på linje med Unicef og Fn sine definisjoner av kjønnslikestilling, men jeg er langt fra noen feminist og kom aldri til meg og si at jeg er det heller.

  • FraüLei

   Om du synes Holts definisjon av feminisme er mangelfull får du ta det med UiO. Dette er hva som blir undervist i bl.a. SVexfac. Det er en samledefinisjon for feminisme, fra rødeste røde og de mest liberale, til de blåeste blå og mest konservative. Er ikke dette bra nok for deg, får du ta det med staben på SV og HF. Essensen i feminisme er at man ikke kommer vekk fra at det er kvinner som er den undertrykte gruppen. Uansett hvilken gruppe du ser på. Gender euqality er overflødig da vi allerede har feminisme. Problematiske punkter for menn vil stort sett bli rettet på ved feminisme (f.eks. er jo lik rett til foreldrepermisjon et knalleksempel). Jeg har fortsatt til gode å høre en seriøs feminist som vil “ta makten fra mennene”, rett og slett bytte plass. Vi vil ikke bytte plass. Vi vil ha like mye plass. Feminismen har også åpnet øynene for at det finnes mer enn to kjønn, og ser også på kampen for homofile og trans* rettigheter som sine kampsaker. Hvordan er da feminismen ikke dekkende nok?

   Hva du velger å kalle deg selv får være din sak. Men å ikke kalle seg selv feminist er bare feigt.
   – Guro

   • Tor

    Flott tirade, men jeg har nok ingenting jeg skulle tatt opp med UiO eller dets fakulteter. Dessverre forsto du relativt lite av hva jeg skrev virker det som, enda jeg trodde og håpet jeg formulerte meg presist nok til at det burde være relativt enkelt.

    Jeg skrev aldri at Holts definisjon av feminisme var mangelfull, jeg skrev at den ikke var kjønnsnøytral/kjønnslikestilt slik som slutningen Mari dro i enden av avsnitt to var.

    For å poengtere dette skrev jeg at man kunne tøye strikken ved definisjonen langt, hvilket betyr at jeg gjør et tankeeksperiment rundt hvilke grenser selve definisjonen setter. Merk deg ordene “ikke være underlagt”, dra så en parallell til matematikk der du setter som premiss at X aldri skal være mindre enn 2. Det åpner for at X kan være lik eller større enn 2. Premisset blir det samme i Holsts definisjon og burde være forståelig nok selv om det kanskje er å forenkle det hele en smule.

    Du kan óg bite deg merke i at jeg aldri skrev at det finnes, at jeg tror det finnes eller at jeg tenker meg at noen kan være(etc.), feminister som har som formål å til slutt undertrykke mannen, og om det eksisterer noen av den holdningen så er det uansett totalt irrelevant for diskusjonen.

    Du får lese over innlegget mitt igjen, essensen er iallfall at feminisme som definisjon og i sin natur aldri har vært, er eller vil være kjønnslikestillt. Den er pr. definisjon for likestilling sett fra kvinners ståsted og i kvinners interesse, dere har selv henvist til kildene på akkurat dét.

   • FraüLei

    Kanskje du burde lese mitt litt dypere. Jeg tok opp nevnte eksempler nettopp fordi feminismen handler om å likestille kvinnen med mannen. I dagens samfunn og generelt historisk sett har kvinnen og det kvinnelige vært sett på som noe underlagt mannen og det mannlige. Dermed har likestillingskampen blitt en kvinnesak, fordi det er kvinnen som trenger rettighetene. Mannen har de allerede.
    – Guro

 2. Tor

  Du henger fremdeles ikke med i svingene, men nå har du at på til skrevet det med egne ord. “Feminismen handler om å likestille kvinnen med mannen” altså IKKE “likestilling uavhengig av kjønn”.

  Det er sant det du sier med at det har vært og fremdeles er i stor grad kamp for kvinners rettigheter, spesielt i ikke-vestlige deler av verden, det har jeg heller aldri sagt i mot(ref: det med å lese hva jeg skriver). Men det er fremdeles ikke et likhetstegn mellom feminisme og kjønnslikestilling per definisjon.

  • FraüLei

   Ok, jeg anser at definisjonen ekskluderer 3rd gender, men med tanke på at feminismen har sin rot i vesten og det er først nå i 2013 snuser Tyskland på å anerkjenne 3rd gender i offentlige dokumenter, så vi får tilgi dem det. Spesielt fordi de fleste som er 3rd gender er feminister. Feminismen handler om likestilling uavhengig av kjønn (om man ser på kjønn som noe heteronormativt, og i praksis også om man er smart nok til å skjønne at det er flere enn to) fordi man vil ha likestilling mellom menn og kvinner (og alle andre). “Kvinnen og det kvinnelige skal ikke være underlagt mannen og det mannlige” = det skal bli sett på som likeverdig. Formuleringen kommer av at det er kvinner som er den undertrykte gruppen, og dermed er det hunkjønnet som må kjempe for likestillingen, da hankjønnet allerede har sine priveligerte rettigheter. Så JO det er likhetstegn mellom feminisme og likestilling. Som sagt: denne definisjonen er så generell at den gavner alle de feministiske fløyene. Hva man legger i dette og hvordan man ønsker å oppnå det er forskjellig. Jeg tror det heller er du som trenger å lese deg litt opp på feminisme. Kan anbefale deg Holst sin “Hva er feminisme?”. Kan kjøpes for en hundrings på Akademika.
   – Guro

 3. Tor

  Diskusjonen rundt 3rd gender blitt litt avsporet i forhold til hvor vi har holdt oss til nå, og heteronormativt blir et sterkt ord å bruke da det også innehar antakelsen om hvilken samlivsnorm som er “rett”. Forøvrig er det tåpelig å antyde at hvordan man definierer kjønn har noe med hvor smart man er, Snakker man biologi med kromosomer som utgangspunkt er diskusjonen en ganske annen enn om det går på rent psykologisk selv-identifisering. Dette blir uansett en avsporing.

  Tilbake til den opprinnelige diskusjonen så skriver det nok en gang i klartekst selv akkurat det jeg poengterer. Formuleringen kommer fra (perspektivet på) at kvinner er den undertrykte gruppen og menn har sine priviligerte rettigheter. Det er en meget bastant påstand, og åpner ikke for at det er eller kan være tilfeller der rollene faktisk er snudd. En forutinntatt holdning om at kvinner er de eneste som trenger å få/kjempe for (flere av) sine rettigheter er på ingen måte kjønnsnøytral.

  Før du eventuelt måtte gå i fistel så minner jeg deg nok en gang på at sett verden under ett, så er jeg nok enig i at det er kvinners rettigheter det i høyest grad er mangel på. Men om man snevrer perspektivet inn til den vestlige del av verden så er det en grunn til at det finnes interesseorganisasjoner for menn, som ikke prøver å motarbeide kvinners rettigheter, men som arbeider for rettigheter blant menn der det er skjevhet andre veien.

  Interessant bi-opplysning er at jeg ikke klarer å finne et tilsvarende ord for feminist med et mannlig perspektiv. Dvs. noen som taler på vegne av menns interesser i arbeidet for likestilling mellom menn og kvinner. Det nærmeste du kommer med Merriam-Webster er deres definisjon av Maskulinist, hvilket flere reagerer på i kommentarfeltet som du selv kan se, http://www.merriam-webster.com/dictionary/masculinist

  • FraüLei

   3rd gender er ikke en avsporing, da det er relevant for likestilling av kjønnene. Heteronormativitet går også på om man ser på kjønn som mann og kvinne, og ikke et videre spekter. Biologien er knakende uenig med deg, da det finnes et virrvarr av variasjoner her. Les blant annet http://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender, og se http://www.youtube.com/watch?v=0xfzmLzFw48.

   Feminismens utgangspunk er at kvinner er den undertrykte gruppen (prøver du å si at vi jamnt over ikke er det er du virkelig på jorde) og at mange av de utfordringene menn møter som kjønn er en konsekvens av undertrykkelsen av kvinner. Ingen har sagt at det er nøytralt, men det er snakk om at feminismen fokuserer på likestilling. Snevrer du det inn til vesten så er kvinner fortsatt så til de grader undertrykt. Bare se på USA. Abortrettigheter forsvinner, Blurred Lines går på repeat på MTV, men at Miley kler av seg og twerker på VMA – det er skandale. Det er fortsatt folk (hovedsakelig menn) som ikke mener å voldta en kvinne som sover er voldtekt. Menns interesseorganisasjoner arbeider for menns rettigheter som mangler på grunn av undertrykkelse av kvinner. Pappapermen er et eksempel på dette.

   Menn har ikke et begrep fordi menn trenger det ikke. Derfor. Nett som at mannsdagen ikke bli heftig markert. Dere trenger det ikke. Som Martin kommenterte – dette oser mannsprivilegium. Om du ser dypere i samfunnsstrukturene gir dette mening.
   – Guro

   • Tor

    Det blir å hoppe litt utenfor siden jeg pirket på definisjonen deres hvor dere sier at feminisme er pr. definisjon likestilling uansett kjønn. Hvor jeg påpekte at alle definisjonene av feminisme dere selv trakk frem har kvinner som utgangspunkt for likestilling.

    Ikke tillegg meg meninger jeg ikke har ytret, jeg tok aldri parti til en bestemt holdning eller skrev noe om hva biologien sier. Jeg skrev dette er to forskjellige innfallsvinkler som fører til diskusjoner av forskjellig innhold rundt samme problemstilling som i praksis KAN trekke forskjellige slutninger uten at det nødvendigvis har noe å gjøre med hvor smart de involverte er.

    Du skal kun to innlegg opp så ser du jeg skriver: “Det er sant det du sier med at det har vært og fremdeles er i stor grad kamp for kvinners rettigheter, spesielt i ikke-vestlige deler av verden, det har jeg heller aldri sagt i mot”. Om du i hele tatt prøver å insinuere at jeg mener noe annet er du frekk, og viser at på til hvor mye du prøver å forstå av hva jeg skriver versus hva du egentlig ser ut til å ønske å lese ut fra det jeg skriver.

    Eksempler på hva som er galt kan tas opp for seg selv, det går utenfor diskusjonen. USA er et interessant(og horribelt) fenomen i seg selv, men det kan vi ta siden.

    Jeg tok heller ikke parti med mannsrettighetsgruppene, jeg sa det er en grunn til at de eksisterer. Om du da ønsker å etablere det som sannhet at “Kvinner (og 3rd gender) er de eneste som har vært, er og noen gang kommer til å være undertrykte”(nå la jeg ord i munnen på deg) og derav trekker slutningen om at det eneste som trengs for et så godt som likestilt samfunn er Feminisme, så er det flere menn som ikke kjenner seg igjen i det. Og selv om disse ikke har mange tusen år med undertrykkelse å vise til eller ikke har like mange og store saker å kjempe for, så betyr det ikke at de ikke skal få tale sin sak eller undergraves ved å si at “dette er også et resultat av kvinnelig undertrykkelse, Feminisme er fasiten, vi ordner opp for deg”.

    Maskulinisme ER et begrep, men tydeligvis kjenner de i kommentarfeltet seg ikke igjen i det da det ikke er en mannlig ekvivalent av ordet feminisme, som de åpenbart ser ut til å være på jakt etter.

    Feminisme og “organiserte grupper som taler for menns rettigheter” søker begge likestilling men har forskjellig historie, utgangspunkt og vinkling i forhold til kjønn. Gender equality omfavner begge, men det er ikke ekvivalens mellom de tre.

   • FraüLei

    Jeg tror du også trenger å lese deg opp på kommunikasjonsteori. Hvordan jeg leser dine innlegg handler ikke om at jeg ikke vil forstå, eller at jeg legger det jeg “vil” lese inn i budskapet ditt. Du koder inn ditt budskap ut fra dine forutsetninger, ditt perspektiv, og jeg avkoder budskapet ut fra mitt perspektiv. For å ha en god kommunikasjon må man prøve å avkode ut fra den andres perspektiv. Slik du kommuniserer assosierer jeg veldig til MRA-aktivisters måte å kommunisere på. Ved å si “spesielt i ikke-vestlige land” legger du implisitt at det ikke er så mye å kjempe for i vestlige land.

    3rd gender-folk og kvinner er nå de som har vært den undertrykte gruppen innen andre undertrykte grupper så langt i historien. Hva som skjer i fremtiden får vi ta da. Men slik samfunnet er i dag er det det vi har å forholde seg til, og da mener jeg at feminisme er løsningen. Om du ser på gruppene som bruker maskulinisme så er det et uheldig begrep å bruke. Det knyttes opp mot MRA-grupper, som igjen knyttes opp mot direkte kvinnefientlige holdninger. Feminismen kjemper i dag for saker som løser de fleste av punktene som undertrykker menn, og dermed er det et dekkende nok begrep. Gender equality går under feminisme, og med tanke på hvor mange menn som definerer seg som feminister, så burde det være en indikator.
    – Guro

  • Tor

   Forklar gjerne hvorfor, jeg taler ikke menns sak mer enn at jeg anerkjenner deres eksistens, at feminisme tar et klart kjønnsmessig standpunkt og at det følgelig ikke kan eller vil være defnisjonen på “likestilling uansett kjønn”.

 4. Tor Magnus Andersen

  La oss se hva Mari der fraulei har å si(Har ikke orka å lest før nå…i frykt for varige men.)

  Vi trenger feminisme fordi: ”Akkurat slik som antirasisme handler om kampen for likestilling og likeverd uavhengig av rase, handler feminisme om likestilling og likeverd uavhengig av kjønn.”
  —M’kay…men hvorfor kan det ikke bare kalles hva faen som helst da. Jeg foreslår, at siden denne leie frauen ikke synes begreper er så viktig…kan ikke ikke hun og alle pikevennene hennes kalle seg for maskulinister da?!

  Videre: ”Flere samfunn anser kvinnen for å være mindreverdig, for å være et objekt, en ”barnemaskin” og eiendom heller enn et menneske.”
  –Og flere samfunn anser mannen som å være et verktøy, ikke verdt mer enn sin inntekt eller helse. Han har ikke større verdi enn det han kan produsere, eller er villig til å dø for… framfor det å være menneske.

  La meg må gjennom de ti grunner til at det er viktigere med feminisme enn humanisme. En kjempe kudos til ei lei frau, fra ein glücklich herr.

  1. Male genital mutilation. Eller MGM. Er ikke det fælt? Å skjære vekk en av mannens mest følsomme deler av sin kropp, allerede som et spedbarn? Forkastelig. Feminister sier ingenting. For dem er det vel en god ting, fordi alle feminister synes jo islam er en super duper religion. Den har så mange likhetstrekk med sin egen religion.
  Du veit vel hva forhuden er godt for?

  2. La menn dø! I alle krige utkjempet, og kjempes idag. Det er helt greit at menn skal ut å dø i krig ikke sant? Det er vel noen triste fjes rundt om om, spesielt om din kjære dør. Men det er et verdig offer for en større sak, ikke sant?
  Hva om det bare hadde vært kvinner som måtte ut å kjempe i krig?! Det hadde vært hylig og skriking om at kvinner var undertrykt fordi de måtte ut i krig å DØ for sitt land!
  Eller hva med fattigdom? Flest menn. Dårlig helse? Flest menn. Nesten utelukkende alle arbeidsskader med alvorlige følger. Menn. Flest selvmord? Menn. Kortere levealder..MENN. Skal jeg fortsette?
  Eller veit du alt fra før av…men du gir faen fordi det du er feminist!

  3. Barnebruder foregår primært i muslimske land. Ta det opp med dem. Men at det finnes pedofile kvinner er det ikke noe som helst tvil om. Pedofili er et samfunnsproblem og det er ikke bare jentebarn som utsatt for. Snakk om det, hvis du er seriøs om spørsmålet.

  4. Far er ikke mer enn en pengemaskin for sine barns mor i mange vestlige land. Dette på bakgrunn av en favorisering av det rettslige går med stor margin i kvinners favør. Mange menn ender i økonomisk ruin på grunn av dette, deprimerte på grunn av å ikke få ta del i sine barns liv.

  5. At det er mer gunstig å få guttebarn er det økonomiske grunner for, spesielt i land med dårlige økonomiske kår, som du selv anser. Du skal ha rett i at dette er feil, og forferdelig. Men dette er er av et større opphav enn at dette er grunn til feminisme. Dette er et samfunnsproblem, det er ikke drap av jentebarn på grunn av at det er jentebarn. Dermed faller hele punkt nummer 5 til grunn.

  6. Æresdrap er et muslimsk fenomen. Ta det opp med dem. Det er ikke en valid grunn til at feminisme skal rå over all andakt.

  7. Menn arbeider mer enn kvinner. Derfor er det mer lønn til menn. To personer i den samme stiling tjener det samme.
  Menn jobber i mer risikofylte jobber. Derfor mer lønn til menn. Men tar på seg mer ugunstige arbeidstider. Derfor mer lønn til menn.
  Jeg veit ikke hva som er kvinneyrker og manneyrker. Kanskje det er de yrkene hvor det er kjønnsforskjeller du bringer fram? Hva med dasstømmer? Snekker? Murer? Sprøytemaler? Industriarbeider? Eller et hva som helst yrke som er tungt og farlig generelt? Joda, det er menn som jobber der. Hvorfor det?

  Ap var senest ute i løpet av de siste dager med å jobbe for at det skal være 40% kvinner i alle styreverv til offentlige toppjobber. Hvorfor skal det ikke være 40% kvinner i slike jobber jeg omtaler ovenfor?! I det samme forslaget skulle menn få kjønnspoeng ved å søke seg til jobber som er kvinnedominert? –Vel, la oss på se på det litt realistisk. Helsearbeider og barnehagejobb? Hvorfor i syke satan skal det kvoteres inn kvinner til toppjobber, og menn kvoteres inn i…kvinnejobber som menn gir faen i? Vi jobber godt nokk i ovennevnte jobber.
  Feminisme handler bare om makt til kvinner, av kvinner. Klarer du ikke se det faktum er du et fortapt og miserabelt individ

  8. Dette er igjen ting som skjer i muslimske land. Ta det opp med dem. Det er ingen grunn til at vestlige menn skal stå til ansvar for dette. Gå å vær feminist der nede, så skal vi se hva som skjer. Åja, det hadde vært festlig.
  Kanskje du kan reflektere over hvor godt du egentlig har det her.

  9. Prostitusjon er verden eldste yrke. Hvorfor det? Veit du hva som er verdens nest eldste yrke? Det er murer sjø.
  Kvinner blir ikke voldtatt om de horer. Er det det, tvang heter det ikke prostitusjon.
  Guttebarn er også tvangsprostituert, ikke glem det.
  Innlegget ditt overøses av følesmessige argument. Det gjør ikke argumentet mer riktig av den grunn.

  10. Menn blir vannsiret gjennom krig. Kvinner som er vannsiret av menn, er blitt slik på grunn av psycho mannfolk som utfører det. Det er ikke mannlig å vannsire kvinner. Det er et muslimk fenomen igjen.
  Og kvinner vannsirer også menn..døhhhh

  Dette er mine svar på hvorfor feminisme ikke tar menneskeverd på alvor. Dette er grunner til at menn blir systematisert demonisert og marginalisert..på grunn av feminisme? Jeg veit ikke. Men mye av grunnen kan være at menneskeheten i sin helhet gir stort sett faen i menn; som en gruppering. Menn blir diskrimninert på bakgrunn av det de har mellom beina. Derfor er feminisme hjerteondet. Jeg synes at maskulinisme er topp, fordi det snakker også om menneskeverdet til menn og gutter. Derfor er litt vondt å se at visse kvinner mener at menn i sin helhet er ansvarlig for alle kvinners lidelse. Jeg synes at flere kvinner skal være maskulinister. Jeg synes at det skal være en global maskulinist bevegelse, slik som det finnes i dag med feminisme. Jeg føler at jeg bare kan begynne med en liten stemme her. Lik meg fordi jeg er mann. SMILEY SMILEY BLINK BLINK, ME LOVE YOU(mener ME) LONG TIME

  • FraüLei

   Maskulinist er et overflødig begrep. Feminisme adresserer problemene ved diskriminering av kjønn, da hunkjønn er det kjønnet som blir undertrykt tar vi det derfra. Les begrunnelsen jeg har gitt til Tor.

   1. Vi har skrevet om kjønnslemlesting av menn tidligere. Vi synes det er fælt. Men det er faktisk fysisk og psykisk mindre belastende, og en mye tryggere prosess enn lemlesting av kvinner. Men det går på prinsipp, så nei, det er ikke greit.

   2. Fordi menn fikk en fiks idé om at kvinner ikke duger til krigføring. Nå har vi fått kjønnsnøytral verneplikt i Norge (hurra). Menn har hittil klart å diskriminere seg selv her ved å forby kvinner å bli med.

   3. Barnebruder skjer i alle fattige land, inkludert i Europa. Det skjer blant kristine, muslimer, hinduer og jøder. Ta rasismen din et annet sted.

   4. Det var menn som fiksa denne ordningen. Kvinner kjemper mot den, fordi vi vil være våre egne pengemaskiner. Forskning viser klart og tydelig at de som sitter på pengene i samfunnet også sitter på makta, og mennene sitter på pengene, og dermed makta. Selvstendighet forutsetter selvstendig økonomi, noe kvinner tradisjonelt ikke har hatt. Noe som har hindret (og fortsatt hindrer kvinner) i å bryte ut av destruktive og voldelige forhold. Den suppa (som resten) har menn stelt i stand selv, og vil bli rettet med (gjett hva) feminisme. Feminismen er også pro pappaperm og at menn skal ta større del i barnas liv og større del i hjemmet. Vet du hva det fører til? Mer tid med barna, mer rettigheter når det kommer til barna, større cred til farsrollen.

   5. Det er drap av jentebarn fordi de er jentebarn fordi noen har fått en fiks idé om at menn er mer verdt. Derav feminisme.

   6. Æresdrap skjer også blant hinduer. Igjen: ta rasismen din et annet sted. Note: bare fordi DU ikke gjør det betyr ikke det at det ikke er viktig og at det ikke er en kamp for feminismen. Løft blikket.

   7. Igjen noe menn har konstruert ved å si at kvinner ikke duger til ditt og datt, så når vi først fikk gå (tilbake til) jobb var det slike stillinger vi fikk. Klart, vi har genetiske forskjeller som også gir oss ulike interesser, men det er fortsatt idéen om at kvinnen og det kvinnelige ikke skal bli sett på som mindre verdt enn mannen og det mannlige. Det er også mer skader blant kvinneyrker enn manneyrker. Kom her og si at å være sykepleier er risikofritt. Og har du hørt om debatten rundt ufrivillig deltid? Og at kvinner tar på seg det meste av det ubetalte arbeidet i samfunnet med omsorg for barn, eldre og syke? Bare fordi det ikke er betalt betyr ikke det at det ikke er arbeid. Kvinner arbeider faktisk mer enn menn om vi tar med dette i beregningen.
   Vi har kjønnskvotering fordi arbeidslivet fremdeles styres av menn, og en god del av dem sitter fast i steinalderen og skjønner ikke at kvinner kan gjøre en like god jobb som menn. Unge kvinner blir diskriminert i arbeidsmarkedet pga “risken” for at de skal bli gravide. Noen tror bare at de går batshit crazy en gang i måneden. Kvinner var ikke å se i politikken før kjønnskvotering. Den dagen behovet forsvinner er det ikke behov for kvotering heller. Se heller på det som deprimerende at regjeringen må sette krav om 40% kvinner, og at det ikke er det fra før av. Det er nå en gang slik at kvoteringen skjer til maktposisjoner. Vi har ikke nok sykepleiere som det er, å skulle kreve 40% menn ville være å skyte seg selv i foten, selv om det jobbes for å få et mer nyansert kjønnsbilde også i tradisjonelle kvinneyrker. Problemet er at tradisjonelle kvinneyrker har lav status. Hvorfor? Menn. Bare fordi kvinner vil ha sin del av kaka betyr ikke det at menn ikke får. Se denne, det er så teit du høres ut http://vimeo.com/64941331

   8. Åja, for feminisme handler bare om kvinner i Europa. Nei, vi lever i et globalt samfunn med mye turisme, innvandring og generelt internasjonalt samarbeid. Det angår deg når det angår et land du drar på ferie til. Og du vet, det er ikke alt her i verden som handler om deg (og dine). Man kan faktisk gidde å kjempe litt for andre. Vi sier ikke at alle menn er slemme, vi sier at mange kvinner har det fælt.

   9. Over 90% av de som går inn i prostitusjon har blitt utsatt for overgrep. De aller fleste blir utsatt for overgrep i løpet av karrieren. Jo, du kan bli voldtatt som prostituert. Jenter som er utsatt for trafficking blir voldtatt hver dag. Hver eneste kunde oppleves som en voldtekt. Vi glemmer ikke gutter bare fordi vi ikke nevner det, men prostitusjon er et problem som rammer flest kvinner. Dette er ikke følelser. Dette er fakta.

   10. Ta rasismen din et annet sted.

   Du er så lite reflektert at det gjør vondt. Feminismen er ikke ute etter å “ta” menn. Feminismen krever ikke at menn skal ta kvinners posisjon. Feminismen krever at kvinner skal få de samme mulighetene, ha den samme friheten. Feminismen krever at det feminine og det maskuline skal bli sett på som likeverdige kvaliteter. Feminismen krever at man skal bli behandlet som menneske, og at kjønn, seksuell legning og etnisitet ikke skal spille noen rolle i hvordan du blir behandlet. Og hadde du tatt deg bryet med å faktisk åpne en bok og ikke henge på MRA-sider på facebook hadde du visst dette. Maskulinisme er et helt idiotisk begrep. Maskulinismen har ingen sak.
   – Guro

 5. Tor Magnus Andersen

  Er du faktisk seriøs med at det er bare kvinner kvinner som blir undertrykt? Det mangler all form for sans og samling.
  Jeg har lest din begrunnelse, og det er stort sett bare ”jeg mener” og ”jeg føler”. At jeg Skal ta det seriøst..ha! At jeg skal ta det seriøst? Fordi hva du har mellom beina?
  Ta dette argument før du skriver et jævla ord til kvinne:

  Lidelse er unisont mellom kjønnene. Det er ikke kvinner som lider mer enn menn i den fattigere delen av verden. Det er ikke kvinner som lider mer enn menn i den rikere del av verden.
  Det at det er menn som sitter øverst i hierarkiet, tjener verken flest kvinner eller menn. Så hvorfor snakker dere ikke om rettferdighet og humanisme? Lidelse er lidelse. Det er ingen som liker øverigheta

  1. Fordi om det skulle være mindre fysisk og psyksisk belastende gjør det ikke mer OK, heller ikke at det er tryggere heller.

  2. Neida, du forstår meg feil. Bare send kvinner ut i krig. Spesielt deg og dine medsøstre.

  Du svarte ikke på noe av det andre jeg skrev i 2

  3. Er Islam rasisme? Du skjønner ikke så mye du.
  Enn om barnebruder var like utbredt i alle land..det er fremdeles ikke et føkkings argument FOR feminisme. Barnebruder er bare feil. Da er vi enig.

  4. Er ikke kyndig nokk i politisk historie til å se hvorfor dagens tilstand er slik den er. Men er den er nå sånn.
  Ja, de som sitter på spenna har makta. Det gjelder ikke menn flest det heller. Skjønner du ikke det? At menn strever som faen for å nå fram? Menn lider i stillhet, der er slik vi er brakt frem.

  Jeg skal si hva jeg er for: At menn skal gå sin egen vei. Ikke få barn eller kone. Bare gjøre seg selv til lags..ikke no fælt mot noen andre nei. Men bare leve for seg selv, i pakt med naturen. Om flere mannfolk…om fleste parten av mannfolk hadde tenk slikt som meg. Tenk da kjære.

  5. Drap av BARN er er forferdelig. PUNKTUM

  6. Ja, æresdrap er fælt. Islam er fremdeles ingen rase. Kanskje jeg skal konvertere til islam. Går det ann å være rasist mot seg selv?

  7. Først og fremst…Tror du virkelig at menn ser på seg selv som en gruppering? Som at det er menn mot kvinner? Da tar du skrekkelig feil! De fleste menn er faktisk imot meste parten av ALLE andre menn; det er noe instinktivt i oss, du kan bare ikke skjønne…fordi du er ikke mann. Menn er lojale til sin familie, barn og kvinne. Det tar tid før en mann stoler på en annen mann. Det er derfor vi skaper så sterke vennskapsbånd.

  Jeg er ikke anti kvinnfolk. Og du må ikke tro at jeg liker de jævla kukane som sitter å skummer fløten av ærlige kvinner og menn som jobber hardt for at samfunnet skal gå rundt. Jeg misliker dem like mye som deg. Jeg gleder meg til revolusjonen. Fram med fakkelen og høygaffelen!

  Jeg er ikke så uenig med deg i dette punkt.

  Jeg veit ikke om det slik at kvinners yrkes bidrag har vært sett ned på. Jeg tror heller at kvinner har blitt sett opp til i mange samfunn. Det er bare noe som er blitt glømt. Det snakkes ikke om frøken med respekt lenger. Sånn jeg har har sett, og forstått det, er kvinner aktet, for det dem er og kan.

  Jeg veit ikke Guro, fikk meg til å tenke litt nå.

  8. Helt enig. Jeg synes at feminisme har en stor jobb å gjøre rundt i verden. Rettferdighet og humanisme og

  9. Opprett bordeller, skattlegg og gjør det til et verdig yrke. Det blir bare værre ved å gjøre det ulovlig.

  10. Okay, ikke bare muslimer vannsirer kvinner. Mennesker vannsirer hverandre. Happy? Neida, du er ikke happy. Hva skal man gjøre med at folk er fæle mot hverandre? Snakke om feminisme?

  Menn og også ute etter bare å være fri. Det er mange bra menn der ute. Når man snakker om feminisme snakker man om kvinner som en gruppering. Hvem er det man utelater da?
  Menn ser ikke på seg selv som en gruppering.

  Nei, dere er ikke ute etter å ta menn. Dere bare forsømmer gutter og menn. Selvfølgelig er jeg en MRA. Hvem andre skal snakke om menns lidelser? Kvinner? Dere sier at dere gjør det, men dere gjør ikke det. Snakk om humanisme istedenfor. Jeg er for likestilling. Men det blir ikke likestilling ved å sette alle menn ansvarlige for alle kvinners lidelser. Hvis man skal snakke om menn som et kollektiv så har ”vi” gjort bra med kvinner, likesom kvinner har gjort bra med menn. Til tross for alle feil er mennesket den mest fremragende arten på jord. Det er ikke bare menn som har gjort! Det blir feil å snakke om arvesynd, eller at kvinner er bare tilskuere til jordens dramatikk!
  Jeg kan lese kjære

  Du trenger ikke prøve å skamme meg. Det blir fånyttes.

  • FraüLei

   Som jeg nevnte til Tor i debatten, folk som er 3rd gender er nok mer undertrykt enn kvinner, men kvinner er den undertrykte gruppen innad den undertrykte gruppen generelt. Dette kan du lese om i SV exfac-pensum ved UiO. Det var en TV-aksjon for noen år siden med slagordet “der folk har det vondt har kvinner det verst”. Dette stemmer. I fattige land er kvinner i høyere grad utsatt for mishandling, overgrep og menneskehandel. Dette i langt høyere grad enn menn. Også fakta.

   Jeg lurer på hvorfor menn da er på toppen av hierarkiet om menn ikke ønsker det. Femnismen er ganske sterk blant en del menn, men de anerkjenenr stort sett også de problemstillingene som blir løftet frem av feminismen. Hittil har historien til gode å se de på toppen av hierarkiet gi fra seg makt frivillig, og derfor kjemper feminister, både kvinner, menn, androgyne etc.

   1. Det var det jeg sa.

   2. Om du vil ha så mye oppmerksomhet får du skrive egen blogg. Kvinner er ikke mer verdt enn menn eller vice versa. Hurra for at man skal stille likt, og at norsk lovgivning fører oss nærmere.

   3. Hersketeknikker er unødvendig. Hatretorikk og diskriminering på bakgrunn av religion går innunder rasismeparagrafen. Kanskje du burde lese den.

   4. Igjen, jeg ser ikke poenget ditt med å debatere med meg om du ser på meg som dum. Klart man har menn på begge ender av den økonomiske skalaen, men om vi ser på grafen og sammenligner det med kvinner er menn sterkere representert enn kvinner. Kvinner kommer ikke til fordi samfunnet er bygget opp av menn som har holdt, og fremdeles holder kvinner tilbake.
   Jeg er glad ikke alle menn tenker som deg.

   5. Ja, det er det. Men det er et problem at det stort sett er jentebarn som blir drept. Du kan ikke se bort fra det kjønnede aspektet her.

   6. Les rasismeparagrafen.

   7. Nå fikk jeg vondt i sjela. Dette går ikke på menn som en gruppering som bevisst går mot kvinner. Dette går på strukturer i samfunnet som vi reproduserer mer eller mindre ubevisst. Den mest effektive maktutøvelsen er den som ikke må forsvares, men som oppleves naturlig (Bourdieu). Det er disse strukturene det er viktig å gjøre seg bevisste om, kritisere og endre. Og unnskyld meg: “sin kvinne”? Man eier ikke et annet menneske. Du har rett i at jeg ikke er mann, men menn har individuelle egenskaper, akkurat som kvinner. Hva som definerer det maskuline er kulturelt betinget. Ja, man har enkelte biologiske egenskaper som ligger til grunn for oppførsel, men det er minst like mye kulturelt, og det er viktig å ha dette skillet i bakhodet når man diskuterer kjønn.
   Ang kvinners yrkesdeltagelse og status på kvinners yrker: dette er så godt som ansett som fakta i samfunnsvitenskapene.

   8. Rettferdighet = feminisme.

   9. Det er en annen debatt. Jeg forsker litt på temaet nå, og forholdene vil muligens bli bedre for jentene. Men forskning viser at trafficking ikke blir et mindre problem av bordeller, og det gir heller ikke jentene mindre psykisk traume. Kvinner som har gått inn frivillig i prostitusjon og opererer som såkalte luksusprostituerte ender ofte opp med ptsd og angst.

   10. Når grunnen til at noen folk er fæle mot andre folk er kjønn, fordi æren av en eller annen grunn sitter i kvinnens kropp, da er det et poeng å snakke om feminisme. I andre sammenhegner kan det være lurt å trekke frem rasisme. Hvert sitt problem – hvert sitt begrep.

   Det at du villig anerkjenner deg som MRA viser enten at du ikke vet hva det går ut på, eller at du faktisk er en av disse gærningene som snakker om “feminazis”. Hadde du lest hva jeg skrev så hadde du fått med deg at kvinner kjemper for alles rett. Kvinner kjemper for menns rett til å være sammen med barna sine. Kvinner kjemper for at både kvinner og menn skal ha verneplikt. Kvinner kjemper for at menn skal få lov til å gå med kjole og vise følelser om det er det de måtte ønske. Vi vil ha likhet og solidaritet. Feminister er ikke bare kvinner. Feminister er også menn, og det er mange av dem. Vi sier ikke at “alle menn” er skyld i kvinners lidelser. Vi sier det er strukturer skapt av aktører, og i dette tilfellet er de skapende aktørene menn. Det betyr ikke -alle- menn. Les en bok.
   Igjen: hersketeknikk unødig. Videre kommentarer med “kjære” eller “lille venn” eller lignende direkte kvalmende retorikk vil ikke bli godkjent.

 6. Tor

  Det var ikke mulig å trykke reply på den siste kommentaren din, så da blir det her i stedet.

  Du refererer nok en gang til noe jeg burde lese meg opp på, og selv om jeg hadde hatt godt av å lese mer av både det og en hel umasse annet, så er det bare en hersketeknikk for å minske kredibiliteten i det jeg skriver. Jeg kunne pirket mer på det neste du skrev, men jeg skal la være å tenne flere fakler.

  Ved å skrive spesielt i ikke-vestlige land så stadfester jeg kun det faktum at kvinners rettigheter står vesentlig mye sterkere her enn i eksempelvis midt-østen. Det som er galt er fremdeles galt, så ikke prøv å snik inn stråmenn ved å si at jeg mener at det er lite å kjempe for her.

  Jeg har sagt meg enig i deg ang. det at kvinner og 3rd gender har stått og fremdels står svakest, det har jeg vært fra starten av. Misogyni finnes på den ekstreme mannesiden akkurat som misandri finnes på den ekstreme kvinnesiden. Å tro at å fokusere kun på den ene siden av saken skal løse begge sider er misforstått. Gender equality har jeg tatt opp/forklart før og snakker likeverdig om begge(alle!) sider, i motsetning til feminisme. Og at mange eller til og med en majoritet mener “noe” har aldri vært et valid argument for at det “noe” er riktig.

  • FraüLei

   Det er ikke hersketeknikk når du viser så til de grader liten forståelse for den grunnleggende kommunikasjonsmodellen. Beklager om jeg forventer mer/for mye. Men når du kritiserer både kommunikasjonsmåten og feminisme uten noe til å backe det opp med, ser ikke jeg det som min oppgave å lære deg det.
   Argumentet ditt mot feminisme hoder desverre ikke mål, da du ikke viser noen forståelse for hva feminismen arbeider for. Ja, den har utgangspunkt i kvinnens posisjon, men om man ser på strukturer i samfunnet, så er nok det den rette posisjonen å gå ut fra. Misogyni er mer vanlig enn misandri. Feminismen fokuserer på begges sider, men man kan se lengre enn selve saken og se konsekvensene av feminismens kampsaker og se at de også gavner menn. Gender equality er jo feminismens mål, dermed også et overflødig begrep per i dag. Kanskje det er et begrep verdt å ta i bruk om si, 200 år.
   – Guro

 7. Peter

  Hei Guro!

  –“Jamført defineres feminisme av The Oxford Dictionary som ”forsvar av kvinners rettigheter på bakgrunn av likestilling mellom kjønnene”. Definisjonen er altså klar: feminisme handler om likestilling uavhengig av kjønn.”

  Litt uenig her. La meg utdype…

  Feminisme; kort forklart – en idéretning som definerer gitte idéer om hva kvinnelighet/femininitet er, og hvordan seksualitet definerer kjønnsidentitet.

  Etymologi (et ords opphavssted): av latin, femina – kvinne

  Med andre ord er ikke feminisme for begge kjønn (ikke slik jeg forstår det).
  Feminisme er heller ikke riktig brukt blant folk, hvertfall ikke hvis man ser på definisjonen.

  Grunnen til at man bruker ordet feminisme slik man gjør i dag, har vel en del med at det tidlig ble knyttet til kvinnebevegelsen når denne i sin tid startet.

  Hva sier du Guro? Er du med på tankegangen min? Er flisespikkeri dette, men det er jo sant likevel:-)’

  Mvh
  Peter

  • FraüLei

   Maris innlegg dette 😉
   Er enig i at ordet i seg selv vipper i kvinnens favør, men om man ser lengre enn ordet i seg selv og ser på kampsakene blir det like vel korrekt. Det har jo rot (og jobber fortsatt for) kvinnefrigjøring da ideologien tar utgangspunkt i kvinner som undertrykt gruppe.
   – Guro

 8. motionocean

  Jeg er feminist. Til de grader. Men som du sier – de aller fleste forbinder ‘feminisme’ med noe negativt. Heldigvis fikk historielæreren vår alle til å bli feminister. Fordi det går på likestilling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s